Dokumenty

Lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny.

Podstawowe dokumenty to:

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
•    numer księgi wieczystej
•    wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali
•    przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (w przypadku mieszkań spółdzielczych)
•    aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawierające m.in. informacje o właścicielu mieszkania oraz podstawowe dane na temat lokalu - powierzchnię użytkową, położenie na piętrze

Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana)
•    wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków
•    zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
•    numer księgi wieczystej
•    pozwolenie na budowę
•    pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
•    fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
•    kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji

Działka (nieruchomość gruntowa niezabudowana)
•    wypis z rejestru gruntów
•    zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
•    numer księgi wieczystej
•    mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa)

Nieruchomość komercyjna
•    wypis z rejestru gruntów
•    zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
•    numer księgi wieczystej
•    pozwolenie na budowę
•    pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
•    fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji

** W przypadku rynku pierwotnego niezbędna jest kompletna umowa deweloperska i dodatkowo kosztorys budowlany w przypadku wyceny po zakończeniu inwestycji.

W zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości możliwe, iż konieczne będzie przedstawienie dodatkowych dokumentów.