Joanna Ciastek uzyskała uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości Nr 5605, uzyskując tytuł Rzeczoznawcy Majątkowego, uprawniający do wykonywania działalności w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 29 kwietnia 2013 roku.

Od 7 listopada 2013 roku jest członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej z siedzibą w Łodzi przy Placu Komuny Paryskiej 5a, zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (http://www.pfsrm.pl/).

Uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, poprzedzone było ukończeniem Studiów Magisterskich na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim, o specjalności „Inwestycje i Nieruchomości”. Następnie odbyła Studia Podyplomowe w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego o tematyce „ Rynek – Nieruchomości – Wycena”. Ukończyła 12 - miesięczną praktykę w zakresie szacowania nieruchomości, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz przystąpiła do egzaminu państwowego, uzyskując wynik pozytywny.

W ramach obowiązku doskonalenia zawodowego odbyła szereg szkoleń i kursów, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje zawodowe, m.in.:
- Szkolenie „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności” – w tym: organizacja systemu bankowego w Polsce, prawne formy zabezpieczenia kredytu i pożyczki hipotecznej; rodzaje hipotek; cykle i kryzysy na rynkach nieruchomości i ich konsekwencje ekonomiczne; ryzyko związane z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności; podstawy wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności w tym dla banków hipotecznych; analiza i procedura odbioru oraz ostatecznego ustalenia wartości zabezpieczenia przez bank; bankowe zarządzanie należnościami;
- Szkolenie „Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo – podatkowych” – w tym: zasady wyceny nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych, dla potrzeb podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
- Szkolenie „Ocena operatów szacunkowych” – w tym: ocena operatów szacunkowych przez organy administracji publicznej i sądy administracyjne (w tym: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; zwrot wywłaszczonych nieruchomości; nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne; opłaty adiacenckie; mienie zabużańskie);
- Warsztaty komputerowe „Excel krok po kroku dla rzeczoznawców majątkowych” – w tym: zastosowanie arkusza kalkulacyjnego przy wycenie nieruchomości oraz analizie rynku nieruchomości (m.in. badanie cen ofertowych i transakcyjnych, czynszów, trendów czasowych, aktualizacja cen transakcyjnych, trendy powierzchniowe, tworzenie własnych baz danych)

Posiada także doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na terenie województwa łódzkiego.

Obecnie prowadzi działalność gospodarczą CK Nieruchomości na terenie województwa łódzkiego w zakresie wyceny nieruchomości, analiz rynku, doradztwa oraz pośrednictwa na rynku nieruchomości. Siedziba biura mieści się w centrum Łodzi przy Placu Komuny Paryskiej 5a lok. 602.